Actueel

KIDDOdagen 2016: Het pedagogische raamwerk

Het programma van de KIDDOdag 2016 staat online.
Vanaf nu kan je je inschrijven!
Het thema van deze editie is 'Het pedagogische raamwerk'.


Bekijk het programma van dinsdag 14 juni (Gent) en
schrijf je in
.

Meer lezen

Slotconferentie BIEM op 2 juni (professioinelen) en 3 juni (gezinnen)

Stad Gent nodigt u uit voor de internationale slotconferentie van het Brugfigurenproject intra-Europese migratie. Elke Gentse school zet actief in op ouderbetrokkenheid. In die scholen waar de nood het hoogst is zetten we sinds 1997 ook brugfiguren in. Toen er enkele jaren geleden een toestroom was van nieuwe Europese burgers groeide de nood aan extra ondersteuning in de scholen. Om hieraan tegemoet te komen werd in 2012 het BIEM-project opgestart. Tijdens deze slotconferentie willen we terugblikken op dat parcours en de verworven expertise en methodieken uitwisselen.

Bekijk de uitnodiging en schrijf je in!

Meer lezen

VBJK partner in INTESYS

VBJK is partner in INTESYS, een Erasmus+ project over de meerwaarde van geïntegreerd werken voor kinderen in kwetsbare situaties zoals armoede en migratie. Samen met onze partners in o.a. Italië, Slovenië en Portugal gaan we na hoe een betere integratie van dienstverlening ten goede kan komen aan gezinnen met jonge kinderen. Het project gaat verder op zoek naar de kenmerken en voorwaarden voor kwalitatief geïntegreerd werk. We doen dit door middel van literatuur, via een bevraging van inspirerende praktijken en experts en op basis van pilots die in vier landen worden opgestart. VBJK begeleidt twee pilootprojecten in Brussel om meer samenwerking en afstemming tussen partners in kinderopvang, gezinsondersteuning, preventieve gezondheid, kleuteronderwijs e.a. te versterken. Meer info volgt binnenkort in een nieuwsbrief en een website. Meer lezen

VBJK als onderzoekspartner in het EQUAP-project

Het EQUAP-project is een Erasmus+ project over ouderparticipatie in ECEC. Meer en meer neemt kwaliteit in ECEC een prominente plaats in op de Europese en nationale beleidsagenda's. Dat kwaliteit ook beïnvloed wordt door het betrekken van ouders, is de onderliggende hypothese van dit project. Het EQUAP-project - Versterken van de Kwaliteit in Voorschoolse Voorzieningen door Ouderparticipatie - bekijkt de manieren waarop ouders betrokken (zouden moeten) zijn en hoe ze kunnen deelnemen aan de zorg en opvoeding van hun kinderen. Gezien zij de eerste opvoeders zijn, lijkt het logisch om ouders te betrekken zowel in de dagelijkse praktijk binnen ECEC als bij het ontwikkelen van de visie binnen voorzieningen over de manier waarop zij hun kinderen opgevoed en opgevangen willen zien. Meer lezen

Transatlantic Forum Inclusive Early Years (TFIEY)

In opdracht van de Koning Boudewijnstichting en meerdere stichtingen uit Europa en de VS, werkt VBJK samen met partnerorganisatie MPI uit de VS aan het project Transatlantic Forum on Inclusive Early Years. Bekijk de filmpjes! Dit project brengt onderzoekers, praktijkmensen, beleidsmakers ... samen en organiseert 7 trans-Atlantische meetings die focussen op de belangrijkste thema's van vandaag binnen ECEC, met de nadruk op maatschappelijk kwetsbare kinderen (kinderen in armoede en kinderen met een migratieachtergrond). Meer lezen

Kwaliteitsvolle kinderopvang draagt bij tot gelijke kansen

Op de studiemiddag over preventieve gezinsondersteuning op 9 oktober aan de Universiteit Gent, beklemtoonde Prof. Vandenbroeck de essentiële rol van voorschoolse voorzieningen (kinderopvang en kleuterschool) met betrekking tot gelijke kansen (dat is wat ze voor kinderen kunnen betekenen), sociale steun (dat is wat ze ouders kunnen bieden) en sociale cohesie (essentieel voor de samenleving).
Lees het artikel in Knack.

Schoolkinderen over hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?

In opdracht van Kind en Gezin voerde het centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) een onderzoek naar wat kinderen verwachten van opvang vóór en na schooltijd, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties. Met dit onderzoek laat Kind en Gezin voor het eerst de kinderen zelf aan het woord. 

Promotor: Prof. Dr. Michel Vandenbroeck
Auteurs: Caroline Boudry, Brecht Peleman
m.m.v.: Dr. Lieve Bradt & Dr. Tineke Van de Walle
Lees het onderzoeksrapport.

Meer lezen

Rapport over toegankelijkheid en kwaliteit in de kinderopvang

VBJK werkte mee aan een rapport van Eurofound over toegankelijkheid en kwaliteit in de kinderopvang. Het rapport verzamelt goede praktijken in de vorm van geëvalueerde case studies en gaat dieper in op verschillende voorwaarden om de toegankelijkheid te verhogen voor kinderen met een zorgbehoefte, met leermoeilijkheden, in een sociale kwetsbare situatie of in armoede.

Lees het rapport.

Nieuw artikel in 'Kleuters & ik': De instap, een warme opstap

Naar aanleiding van de internationale conferentie in november in Parijs over de transitie van jonge kinderen naar het kleuteronderwijs, geven we een overzicht van bestaand onderzoek over 'Hoe kinderen en ouders de instap in het kleuteronderwijs ervaren'.
Lees het artikel.

Inspiratiedag kinderopvang op 11 september 2015. Samen innoveren en professionaliseren op de werkvloer

Voor wie? Voor pedagogische en taalondersteuners vanuit het PTO-project, inclusiecoaches van Centra voor Inclusieve Kinderopvang, de pedagogische ondersteuners sociale functie en de docenten van de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind.

Wanneer? 11 september 2015 (9.30 u. tot 16.30 u.)
Waar? Kind en Gezinacademie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
Schrijf je in
en bekijk het programma.

KIDDO

Cover (klein) KIDDO
Publicatie KIDDO
Meer lezen

CoRe

Core_
Europees onderzoeksrapport
Meer lezen

Kinderen in Europa

Cover 93 KIE
Publicatie Kinderen in Europa
Meer lezen
Zoek een publicatie aan de hand van volgende selectiecriteria
Type
Titel
Auteur
Trefwoorden