Actueel

Nieuw project! Kleuters & ouderparticipatie

Ouderbetrokkenheid is een belangrijke hefboom om kleuterparticipatie bij groepen in een maatschappelijk kwetsbare situatie te realiseren. AMIF financiert 7 proeftuinen in verschillende Vlaamse steden die knelpunten op vlak van ouderbetrokkenheid analyseren en actie ondernemen om de samenwerking met ouders bij de start van de schoolloopbaan te versterken. VBJK kreeg de opdracht om een lerend netwerk voor deze 7 proeftuinen in te richten en te begeleiden. VBJK doet dit in samenwerking met Steunpunt Diversiteit en Leren en de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent.
De proeftuinen worden inhoudelijk en methodologisch ondersteund bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de proeftuin. Hierbij wordt op elk moment aandacht besteed aan het binnenbrengen van de stem van de doelgroep, met name de betrokken ouders zelf. Via intervisiebijeenkomsten delen de proeftuinen expertise en knelpunten die zij in de loop van het project tegenkomen.
De ontwikkelde inzichten en kennis van het lerend netwerk worden eind 2018 verspreid via een publicatie en een slotconferentie over het project. Meer lezen

Nieuwe website bijna online!

 

VBJK werkt momenteel aan een nieuwe website. Je vindt er weldra de laatste nieuwtjes!

KIDDOdag 2016: start inschrijvingen!

KIDDOdag gaat door op woensdag 30 november in Gent. Een dag om je volledig onder te dompelen in het pedagogische raamwerk.

Download het programma

REWARD-symposium op 27 en 28 oktober

Vier jaar lang onderzochten Universiteit Gent en KULeuven hoe je kinderen kunt stimuleren om gezond en gevarieerd te eten. Al die tijd volgde VBJK dat onderzoek mee op. Daarom kondigen we graag het tweedaags eindsymposium aan dat op 27 en 28 oktober doorgaat in Brussel. Inschrijven kan via www.rewardsymposium.be.

Het perspectief van kinderen als brug tussen opvang en vrije tijd

De Vlaamse regering werkt momenteel aan een nieuw decreet voor de opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen. Wij vinden dat het perspectief van kinderen daarbij centraal moet staan. Je leest er meer over in het recente artikel van Brecht Peleman en Caroline Boudry dat werd gepubliceerd in het Handboek voor Lokaal Jeugdbeleid. Bestel het handboek of download het artikel. Meer lezen

VBJK partner in INTESYS

VBJK is partner in INTESYS, een Erasmus+ project over de meerwaarde van geïntegreerd werken voor kinderen in kwetsbare situaties zoals armoede en migratie. Samen met onze partners in o.a. Italië, Slovenië en Portugal gaan we na hoe een betere integratie van dienstverlening ten goede kan komen aan gezinnen met jonge kinderen. Het project gaat verder op zoek naar de kenmerken en voorwaarden voor kwalitatief geïntegreerd werk. We doen dit door middel van literatuur, via een bevraging van inspirerende praktijken en experts en op basis van pilots die in vier landen worden opgestart. VBJK begeleidt twee pilootprojecten in Brussel om meer samenwerking en afstemming tussen partners in kinderopvang, gezinsondersteuning, preventieve gezondheid, kleuteronderwijs e.a. te versterken. Meer info volgt binnenkort in een nieuwsbrief en een website.

Nieuwsbrief n°1 - maart 2016
Newsletter n°1 (français)

Meer lezen

VBJK als onderzoekspartner in het EQUAP-project

Het EQUAP-project is een Erasmus+ project over ouderparticipatie in ECEC. Meer en meer neemt kwaliteit in ECEC een prominente plaats in op de Europese en nationale beleidsagenda's. Dat kwaliteit ook beïnvloed wordt door het betrekken van ouders, is de onderliggende hypothese van dit project. Het EQUAP-project - Versterken van de Kwaliteit in Voorschoolse Voorzieningen door Ouderparticipatie - bekijkt de manieren waarop ouders betrokken (zouden moeten) zijn en hoe ze kunnen deelnemen aan de zorg en opvoeding van hun kinderen. Gezien zij de eerste opvoeders zijn, lijkt het logisch om ouders te betrekken zowel in de dagelijkse praktijk binnen ECEC als bij het ontwikkelen van de visie binnen voorzieningen over de manier waarop zij hun kinderen opgevoed en opgevangen willen zien. Meer lezen

Transatlantic Forum Inclusive Early Years (TFIEY)

In opdracht van de Koning Boudewijnstichting en meerdere stichtingen uit Europa en de VS, werkt VBJK samen met partnerorganisatie MPI uit de VS aan het project Transatlantic Forum on Inclusive Early Years. Bekijk de filmpjes! Dit project brengt onderzoekers, praktijkmensen, beleidsmakers ... samen en organiseert 7 trans-Atlantische meetings die focussen op de belangrijkste thema's van vandaag binnen ECEC, met de nadruk op maatschappelijk kwetsbare kinderen (kinderen in armoede en kinderen met een migratieachtergrond). Meer lezen

Kwaliteitsvolle kinderopvang draagt bij tot gelijke kansen

Op de studiemiddag over preventieve gezinsondersteuning op 9 oktober aan de Universiteit Gent, beklemtoonde Prof. Vandenbroeck de essentiële rol van voorschoolse voorzieningen (kinderopvang en kleuterschool) met betrekking tot gelijke kansen (dat is wat ze voor kinderen kunnen betekenen), sociale steun (dat is wat ze ouders kunnen bieden) en sociale cohesie (essentieel voor de samenleving).
Lees het artikel in Knack.

Schoolkinderen over hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?

In opdracht van Kind en Gezin voerde het centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) een onderzoek naar wat kinderen verwachten van opvang vóór en na schooltijd, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties. Met dit onderzoek laat Kind en Gezin voor het eerst de kinderen zelf aan het woord. 

Promotor: Prof. Dr. Michel Vandenbroeck
Auteurs: Caroline Boudry, Brecht Peleman
m.m.v.: Dr. Lieve Bradt & Dr. Tineke Van de Walle
Lees het onderzoeksrapport.

Meer lezen

KIDDO

Cover (klein) KIDDO
Publicatie KIDDO
Meer lezen

CoRe

Core_
Europees onderzoeksrapport
Meer lezen

Kinderen in Europa

Cover 93 KIE
Publicatie Kinderen in Europa
Meer lezen
Zoek een publicatie aan de hand van volgende selectiecriteria
Type
Titel
Auteur
Trefwoorden